Linda Pahi, Leo Waikari, Shani Smith and Duncan Chisholm